1881506
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวาน
เข้าชมทั้งสัปดาห์
เข้าชมสัปดาห์ที่แล้ว
เข้าชมทั้งเดือน
เข้าชมเดือนที่แล้ว
เข้าชมรวมทั้งหมด
33
600
14877
1861194
28057
30204
1881506
หมายเลขไอพี : 172.18.9.91
เวลาของเซิฟเวอร์ : 2017-11-25 03:21:48

   

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายใน  ทั้งในระดับ หลักสูตร  ระดับคณะ  และระดับมหาวิทยาลัย  ประจำปีการศึกษา  2559  เพื่อการพัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษา  และการบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล  สนองตอบต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยและสังคมโดยส่วนรวม

                   การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับคณะ  ตามระบบของสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.)  ใน  5  องค์ประกอบ  ประกอบด้วย  1)  การผลิตบัณฑิต  2)  การวิจัย  3)  การบริการวิชาการ  4)  การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  และ  5)  การบริหารจัดการ  โดยมุ่งหวังให้เกิดความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลจริง  และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคณะฯ  และมหาวิทยาลัยต่อไป